KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) niniejszym informujemy:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ARMEN MEKHAKYAN z siedzibą w Warszawie, przy ul. ul. Dobrej 54 lok. 66, 00-312 Warszawa;

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  a) świadczenia usług medycznych i wykonywania działalności leczniczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit. h RODO (w tym m.in. zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);
  b) kontaktu w zakresie świadczonej usługi medycznej poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  c) realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia Państwa dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia;
  d) prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (w tym w celach archiwalnych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  e) w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;
  f) w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.


 2. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in podmiotom świadczącym dla Administratora usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub usługi doradcze – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, zewnętrznym firmom wspierającym Administratora w ramach prowadzonej działalności w szczególności: firmom kurierskim i przewozowym, nadto innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych.

 3. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich.

 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  a) przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują Administratorowi przechowywać dokumentację medyczną. W zależności od rodzaju dokumentacji okres ten będzie mógł wynosić nawet do 30 lat;
  b) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa;
  c) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia dokumentacji podatkowej Państwa dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.


 5. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Państwu:
  – prawo dostępu do treści danych;
  – prawo ich sprostowania;
  – prawo usunięcia danych;
  – prawo ograniczenia przetwarzania;
  – prawo do przenoszenia danych;
  – prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;


 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez Administratora dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa. Podanie danych jest również niezbędne w celu prawidłowej realizacji usług medycznych. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.

 8. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.